Kategorier
Radonmätning

Om blåbetong

Mellan 1929 och 1975 var blåbetong ett frekvent använt material i väggar och bjälklag i svenska bostäder. Tyvärr innehåller blåbetong radium, en radioaktiv substans som sönderfaller och frigör radon, en osynlig och luktfri gas som kan orsaka lungcancer.

Att ha blåbetong i en byggnad innebär inte automatiskt höga radonhalter. Nivån påverkas av flera faktorer, bland annat vilka delar av konstruktionen som innehåller blåbetong och hur väl ventilationen fungerar. För att avgöra om det finns en radonrisk i ditt hus krävs en mätning.

Radonmätning

Genom att utföra en radonmätning kan du få en klar bild av radonhalten i din bostad. Mätningen utförs med hjälp av särskilda radondosor och ger ett resultat i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). I bostäder och allmänna lokaler ligger gränsvärdet för radonhalten på 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Två typer av radonmätningar:

  • Långtidsmätning: Ger en exakt bild av den genomsnittliga radonhalten under en längre tid, oftast 60 dagar.
  • Korttidsmätning: Ger en snabb indikation på eventuell problemat, men bör kompletteras med en långtidsmätning för en mer fullständig bild.

Vid förhöjda radonhalter:

Om radonmätningen visar förhöjda halter krävs en utredning för att identifiera källan till problemet. Gammamätning kan utföras för att fastställa om blåbetongen bidrar till radonhalten. En auktoriserad expert kan utföra gammamätningen med hjälp av en särskild mätare som placeras mot väggar eller golv. Mätningen ger en indikation om radonhalten i blåbetongen.

Åtgärder:

Om blåbetong identifieras som källan till den förhöjda radonhalten, finns det åtgärder att vidta:

  • Förbättrad ventilation: Ökad luftväxling kan sänka radonhalten effektivt.
  • Radontapet: Specialtapetser kan appliceras på väggar av blåbetong för att hindra radon från att avges.
  • Borttagning av blåbetong: I extrema fall kan det vara nödvändigt att ta bort den drabbade blåbetongen.

Att utföra en radonmätning är avgörande för att identifiera eventuella problem. Vid förhöjda halter krävs en utredning och åtgärder kan vidtas för att skapa en säker och hälsosam boendemiljö!

Kategorier
Radonmätning

Nio viktiga fakta om radon du inte får missa

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan vara farlig för din hälsa. Den finns naturligt i marken och kan sippra in i bostäder och andra byggnader. Här är tio viktiga fakta om radon du bör känna till:

1. Radon orsakar lungcancer. Faktum är att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Det beräknas att gasen orsakar ungefär 500 fall av lungcancer i Sverige varje år.

2. Radon finns överallt. Gasen finns i marken över hela Sverige, men vissa områden har högre halter än andra. Du kan ta reda på radonhalten genom att genomföra en radonmätning. 

3. Du kan inte känna den. Radon är en osynlig och luktfri gas, så du kan inte känna av den. Det enda sättet att ta reda på om du har förhöjda halter i ditt hem är att göra en radonmätning.

4. Det är enkelt att testa radonhalten. Det finns billiga och enkla radonmätare du kan använda för att mäta radonhalten i ditt hem. Radonmätarna finns att beställa hos företag specialiserade på radonmätning. 

5. Det finns åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten. Om du har radon i ditt hem finns det åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten. Det vanligaste är att installera en radonsug.

6. Barn är extra känsliga. Barn är extra känsliga för gasen eftersom deras lungor fortfarande är under utveckling. Därför är det extra viktigt att testa radonhalten i bostäder där barn bor.

7. Ett globalt problem. Radon är inte bara ett problem i Sverige. Det är ett problem i många länder runt om i världen.

8. Världshälsoorganisationen (WHO) har satt upp riktvärden för radonhalten. WHO har satt upp riktvärden för radonhalten på 100 Bq/m3. I Sverige är riktvärdet 200 Bq/m3.

9. Att testa radonhalten i ditt hem är en enkel och billig åtgärd som kan rädda ditt liv. Gör en radonmätning och skydda dig och din familj från radon.

Kom ihåg! Att testa radonhalten i ditt hem är en enkel och billig åtgärd som kan rädda liv. Det enda sättet att upptäcka gasen är att mäta!

Kategorier
Radonmätning

Betydelsen av radonmätning på arbetsplatser

Arbetsgivare har en tydlig skyldighet att utföra radonmätning och säkerställa en säker arbetsmiljö där de anställda inte utsätts för hälsorisker. Som arbetstagare är det viktigt att känna sig trygg i sin arbetsmiljö.

Det omfattande arbetsmiljöansvaret innebär att arbetsgivaren måste kontrollera och övervaka att det inte finns förhöjda nivåer av radon där de anställda arbetar. Detta ansvar regleras enligt Strålskyddslagen.

Långvarig exponering för radon i inomhusluften utgör en allvarlig hälsorisk. Därför är det viktigt att vi har kontroll över radonhalterna och vidtar nödvändiga åtgärder för att minska dem. Detta säkerställer en trygg arbetsmiljö för alla anställda och minskar risken för negativa hälsoeffekter relaterade till radonexponering.

För att säkerställa en trygg arbetsmiljö är det nödvändigt att genomföra radonmätningar i alla lokaler där arbetstagare vistas i mer än 4 timmar per dag. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot lokaler som är belägna på källarplan eller bottenvåningar, då dessa ofta har högre risk för radonhalter.

Det är obligatoriskt att genomföra en radonmätning om det inte har gjorts någon tidigare mätning under de senaste 10 åren. Arbetsgivaren har ansvar för att ta reda på om en sådan mätning har utförts. Dessutom, om lokalerna har genomgått ombyggnation eller om ventilationssystemet har ändrats, är det också viktigt att genomföra en ny radonmätning.

Genom att noggrant utföra radonmätningar kan arbetsgivaren identifiera eventuella risker och vidta åtgärder för att minska radonhalterna. Detta bidrar till att skapa en säker arbetsmiljö och skydda de anställda från potentiella hälsorisker kopplade till radonexponering. Att regelbundet övervaka radonhalten i arbetslokalerna är en viktig åtgärd för att säkerställa att de uppfyller hälsosäkerhetskraven och att arbetstagarna kan arbeta i en trygg och hälsosam miljö.