Radonmätning Arbetsplats

På jobbet ska man känna sig trygg och säker!

Radonmätning arbetsplats: Arbetsgivaren har ett ansvar att mäta och vara medveten om radonhalten på arbetsplatsen samt vidta åtgärder vid behov för att minska källan till radon och hålla halten under den rekommenderade referensnivån på 200 bequerel per kubikmeter luft (Bq/m³).

Långvarig exponering för höga halter av radon ökar risken att utveckla lungcancer. Enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten leder radon till cirka 500 fall av lungcancer i Sverige varje år och är därmed den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som bildas när radium bryts ner. Den är osynlig och saknar lukt. Radon är allmänt förekommande i berggrunden och långvarig exponering för höga halter av gasen ökar risken för lungcancer. Det gör radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Radonmätning arbetsplats

Den enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. För att mäta radon på en arbetsplats rekommenderas det att utföra mätningar under minst två månader mellan perioden 1 oktober och 30 april, vilket motsvarar eldningssäsongen. Om årsmedelvärdet av radonhalten under arbetstid överstiger den nationella referensnivån på 200 Bq/m³, är det arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att minska den.

Det är enkelt att själv genomföra en radonmätning på arbetsplatsen:

 1. Beställ spårfilmdosor från ett ackrediterat företag.
 2. Följ metodbeskrivningen för radonmätning på arbetsplatser från Strålsäkerhetsmyndigheten.
 3. Placera ut radonmätarna enligt angivna instruktioner och riktlinjer.
 4. Utför mätningen under minst 60 dagar, vilket motsvarar perioden 1 oktober till 30 april (eldningssäsongen).
 5. Skicka tillbaka dosorna för analys.
 6. Invänta resultat. Det brukar ta cirka en vecka.

Vid upptäckt av en radonhalt som överstiger referensnivån på arbetsplatsen måste åtgärder vidtas. Efter att åtgärderna har genomförts, bör en ny kontrollmätning utföras för att säkerställa att åtgärderna har varit effektiva och att halterna har minskat under riktvärdet. Om radonhalten på arbetsplatser fortfarande överstiger 200 Bq/m³ trots vidtagna åtgärder, ska det rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsmiljöverket har det övergripande tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser och är ansvarig för att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att begränsa exponeringen för radon fram tills dess att åtgärderna har genomförts.

Från och med den 1 oktober 2021 har en ny och förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser trätt i kraft. Denna uppdaterade metodbeskrivning ersätter den tidigare versionen från 2004 och syftar till att förbättra precisionen och tillförlitligheten i radonmätningar.

Radonmätning på arbetsplats: Trygghet och säkerhet för alla!

På jobbet ska man kunna känna sig trygg och säker. Därför är det viktigt att arbetsgivaren mäter radonhalten på arbetsplatsen och vidtar åtgärder om den överstiger den rekommenderade nivån.

Radon är en osynlig gas som kan vara farlig om man utsätts för den under en längre tid. Den goda nyheten är att det är enkelt att mäta radon och att det finns åtgärder man kan vidta för att sänka halten.

Hur gör man en radonmätning på arbetsplatsen?

 • Beställ ackrediterade spårfilmdosor.
 • Följ Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.
 • Placera ut dosorna under minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april).
 • Skicka tillbaka dosorna för analys.
 • Få resultat och vidta åtgärder om radonhalten är för hög.

Arbetsgivaren ansvarar för att:

 • Mäta radonhalten.
 • Vidta åtgärder om radonhalten är för hög.
 • Anmäla radonhalten till Strålsäkerhetsmyndigheten om den överstiger 200 Bq/m³.

Tillsammans kan vi skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla!